วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์  เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจของคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็งเป็นเลิศในการให้บริการ

พันธกิจ

  1. เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

พันธกิจของหน่วยงาน

งานนโยบายและแผน

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีฝ่ายระบบบัญชี 3 มิติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ การเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติปรับแผนของหน่วยงานย่อย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานย่อย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2.หน่วยวางแผนพัฒนา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขานุการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน

3.หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเงินงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวการยืนยันอัตรากำลัง จัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายปี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเป็นรายไตรมาส รายงานผลเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแผ่นดินเป็นรายไตรมาส ติดต่อประสานงานกับกองคลัง กองแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.หน่วยวิจัยสถาบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามแผนงานเป็นรายปี

งานบริหารและธุรการ

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานจัดพิมพ์ งานแจกแจงเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ มีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยสารบรรณ ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และงานพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การพิมพ์หนังสือ การทำสำเนาหนังสือเอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องอัดสำเนา หรือเครื่องถ่ายเอกสาร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.หน่วยการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลต่างๆ เป็นหน่วยประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการของบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร การลาออกจากราชการ การตรวจสอบวันลาประเภทต่างๆ การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหาร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีวันปีใหม่ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเกษียณอายุราชการ ฯลฯ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

งานบริการการศึกษา

เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ การจัดสรรนิสิตให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำนิสิต ในด้านการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ กิจการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานรับ นิสิตใหม่ การลงทะเบียนเรียนของนิสิต การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิสิต รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน ส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษาทำหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบการประเมินผลอาจารย์โดยนิสิต จำแนกตามรายวิชาเรียนและอาจารย์ผู้สอน ประมวลผลข้อมูลและสรุปผลข้อมูลในระดับคณะ ภาควิชา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานด้านการเรียนการสอน การขอเปิดหลักสูตร/วิชาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเสนอรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบไล่ในส่วนของคณะ การจัดตารางเรียนและตารางสอบไล่ การจัดประชุม สัมมนาและโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้นิสิตและประสานงานกับบริษัท ธนาคาร ห้างร้าน ในการรวบรวมส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วให้หน่วยงานดังกล่าว ตลอดจนประสานงานในการสอบสัมภาษณ์สมัครงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.หน่วยกิจกรรมนิสิต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต รวบรวมและบันทึกข้อมูลในใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ประสานงานการขอทุนนิสิตและทุนพัฒนาอาจารย์ บริการเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้าสู่อาชีพรวมถึงจัดอบรมการเตรียมตัวในการสมัครงานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการโสตทัศนศึกษา เช่นการควบคุมและใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ ดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียมวัสดุและควบคุมการผลิตวัสดุที่ใช้ในการจัดแสดงการบรรยาย เช่น ฟิล์ม สไลด์ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สคริปต์ การบันทึกภาพและเสียงกิจกรรมต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้งานด้านโสตทัศนูปกรณ์

5 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นแหล่งจัดรวบรวมจัดเก็บและให้บริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลในสาขาเศรษฐ ศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย ภายในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้คงไว้ในระดับสากล

6 หน่วยการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีการจัดหลักสูตาการศึกษานานาชาติ และมีการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์บริการนิสิตด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร

งานการเงินและบัญชี

มีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยการเงิน ปฏิบัติงานทางการเงิน โดยปฏิบัติเกี่ยวกับการฝาก-ถอน และโอนเงินจากบัญชีเงินฝากกองคลัง เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ เงินทดรองราชการ โดยจัดทำทะเบียนคุมบัญชีและการเงิน จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเงิน จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีซึ่งการปฏิบัติงานของหน่วยการเงินจะถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง

2.หน่วยบัญชี ปฏิบัติงานทางบัญชี เกี่ยวกับการบันทึกรายการบัญชีในทะเบียนคุมต่างๆ จัดเก็บหลักฐานเอกสารการเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชี จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินเสนอผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านการเงินและบัญชี

งานพัสดุ อาคาร สถานที่และยานพาหนะ

มีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาโดยวิธีต่างๆ และการแลกเปลี่ยน เก็บรักษา พร้อมทั้งทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเช่า การจำหน่าย โดยวิธีการโอน ขาดทอดตลาดระเบียบพัสดุ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและบุคลากร กำหนดมาตรฐาน รหัสครุภัณฑ์ ออกรหัสครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ เสนอความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อพัสดุ ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบปัญหาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของคณะให้มีประสิทธิภาพ

2.หน่วยบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ภายในของคณะเพื่อประกอบกิจการร้านค้า ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินของคณะ

3.หน่วยอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาในด้านซ่อมแซม อาคารสถานที่ ประสานงานกับสำนักกายภาพของมหาวิทยาลัยในเรื่องการปรับปรุงต่อเติมสถานที่ จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ การรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนด้านสาธารณูปโภค

4.หน่วยยานพาหนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจัดรถรับ-ส่งบุคลากรของคณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.หน่วยซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ของคณะให้อยู่ในภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ บริหารความเสี่ยง และ ประเมินผู้บริหาร ทั้งภายในสำนักงานเลขานุการคณะและภายในคณะ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อยของคณะ ระดับมหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. และ กพร. การกำหนดดัชนีตรวจสอบและดัชนีประเมินของคณะ ให้แก่หน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตนเอง (SAR) ทั้งของสำนักงานเลขานุการและของคณะฯ เพื่อรับการประเมิน ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของคณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพของคณะ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

2.หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ หรือเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังควบคุมดูแลในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์คทั้งภายในหน่วยงาน และภายในคณะเศรษฐศาสตร์คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ติดต่อบริษัทและตรวจสอบสเป๊กของครุภัณฑ์เบื้องต้นของเสนอฝ่ายพัสดุจัดซื้อต่อไป ทั้งนี้ยังดูแลในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ของคณะ และดูและเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์และสำนักงานเลขานุการคณะฯ ทั้งนี้ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศของคณะฯ

3.หน่วยประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางด้านข่าวสาร ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การรับสมัครงาน การประชุมสัมมนา แจ้งกำหนดการในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ เว็บไซต์ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเว็บสำนักงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านป้ายไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์

4.หน่วยบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อการควบคุมการบริหารงานภายในคณะ ให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา การป้องกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตแลเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.หน่วยประเมินผู้บริหาร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร