เกี่ยวกับสำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ กำเนิดขึ้นพร้อม ๆ กับการก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งแต่ก่อนใช้ชื่อว่าคณะสหกรณ์   ต่อมาได้มีการขยายแผนการศึกษาครอบคลุมการศึกษาทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จึงเปลี่ยนมาเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  ในปี พ.ศ. 2509  และได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนมาตามสภาวะแวดล้อม และในปี พ.ศ. 2535 จึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสองคณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา มีหน้าที่สนับสนุนพันธกิจของคณะ การบริหารงานของคณบดีและผู้บริหาร รวมถึงการสนับสนุนการเรียนการสอน งานบริการทางวิชาการแก่สังคม งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนให้การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย

  1. งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย หน่วยสารบรรณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย หน่วยการเงิน และหน่วยบัญชี
  3. งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยบริหารทรัพย์สิน หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยยานพาหนะ และหน่วยซ่อมบำรุง
  4. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยทะเบียนและประมวลผล หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ หน่วยกิจกรรมนิสิต หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
  5. งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ หน่วยวางแผนพัฒนา หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน และหน่วยวิจัยสถาบัน
  6. งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประกอบด้วย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยบริหารความเสี่ยง หน่วยประเมินผู้บริหาร หน่วยสารสนเทศ และหน่วยประชาสัมพันธ์