โครงสร้างสำนักงาน งานบริการการศึกษา
 
PDF Print E-mail
Friday, 15 January 2010 16:15

งานบริการการศึกษา  

เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ การจัดสรรนิสิตให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำนิสิต    ในด้านการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ กิจการส่งเสริมและพัฒนานิสิต  โดยมีลักษณะงานดังนี้ 

1     หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานรับ              นิสิตใหม่  การลงทะเบียนเรียนของนิสิต การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิสิต  รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน ส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษาทำหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบการประเมินผลอาจารย์โดยนิสิต จำแนกตามรายวิชาเรียนและอาจารย์ผู้สอน  ประมวลผลข้อมูลและสรุปผลข้อมูลในระดับคณะ ภาควิชา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2     หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานด้านการเรียนการสอน การขอเปิดหลักสูตร/วิชาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเสนอรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบไล่ในส่วนของคณะ การจัดตารางเรียนและตารางสอบไล่ การจัดประชุม สัมมนาและโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้นิสิตและประสานงานกับบริษัท ธนาคาร ห้างร้าน ในการรวบรวมส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วให้หน่วยงานดังกล่าว ตลอดจนประสานงานในการสอบสัมภาษณ์สมัครงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3     หน่วยกิจกรรมนิสิต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต รวบรวมและบันทึกข้อมูลในใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ประสานงานการขอทุนนิสิตและทุนพัฒนาอาจารย์ บริการเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้าสู่อาชีพรวมถึงจัดอบรมการเตรียมตัวในการสมัครงานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4      หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการโสตทัศนศึกษา เช่นการควบคุมและใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ ดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียมวัสดุและควบคุมการผลิตวัสดุที่ใช้ในการจัดแสดงการบรรยาย เช่น ฟิล์ม สไลด์ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สคริปต์ การบันทึกภาพและเสียงกิจกรรมต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้งานด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

5     ห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นแหล่งจัดรวบรวมจัดเก็บและให้บริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลในสาขาเศรษฐ ศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย ภายในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้คงไว้ในระดับสากล 

6     หน่วยการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีการจัดหลักสูตาการศึกษานานาชาติ และมีการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์บริการนิสิตด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร

 

Last Updated on Sunday, 17 January 2010 13:43
 
 

คำรับรองการฏิบัติราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday161
mod_vvisit_counterYesterday246
mod_vvisit_counterThis week820
mod_vvisit_counterLast week1606
mod_vvisit_counterThis month3027
mod_vvisit_counterLast month7521
mod_vvisit_counterSince Jan.2010572141

Online (20 minutes ago): 6
Your IP: 54.167.112.42
,
Today is: 2018-11-14

web หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง