เกี่ยวกับสำนักงาน
 
เกี่ยวกับสำนักงาน PDF Print E-mail
Friday, 15 January 2010 15:59

ประวัติ

           

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับคณะเศรษฐศาสตร์
ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะแรก ที่ได้รับการสถาปนาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.. 2486  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486  โดยมีชื่อเดิมว่าคณะสหกรณ์  ต่อมาได้
ขยายแผนการศึกษาครอบคลุมการศึกษาทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  จึง
เปลี่ยนมาเป็นคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจในปี พ
..2509 มีจำนวนนิสิตและคณาจารย์
เป็นจำนวนมาก  มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ
ในคณะได้ทวีขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ
..2535 จึงมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นสองคณะ  คือ
คณะเศรษฐศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจ

ในปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน ได้แก่

1) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
2) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
3) ภาควิชาสหกรณ์
4) สำนักงานเลขานุการ
5) ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ 
6) ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
7) สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาที่สนับสนุนการเรียน การสอน งานบริการทางวิชาการแก่สังคม

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานด้านธุรการ งานบริหารงานบุคคล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานกิจการนิสิต

งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ

และงานพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะ
เป็นหน่วยงานสนับสนุน ประสานงานกับ หน่วยงานภายในและภายนอกคณะและมีภารกิจ
รองรับนโยบายของผู้บริหาร ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้

 

 

 1. งานบริหารและธุรการ ประกอบด้วย  หน่วยสารบรรณ  หน่วยการเจ้าหน้าที่ 
  หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน่วยวิเทศสัมพันธ์
 2. งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย หน่วยการเงิน และหน่วยบัญชี
 3. งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย หน่วยทะเบียนและประมวลผล
  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ หน่วยกิจกรรมนิสิต และหน่วยการศึกษานานาชาติ
 4. งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ หน่วยวางแผนพัฒนา
  หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน และหน่วยวิจัยสถาบัน
 5. งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประกอบด้วย หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
  หน่วยบริหารความเสี่ยง หน่วยประเมินผู้บริหาร หน่วยสารสนเทศ และหน่วยประชาสัมพันธ์
 6. งานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง
  หน่วยบริหารทรัพย์สิน หน่วยอาคารสถานที่ หน่วยยานพาหนะ หน่วยซ่อมบำรุง

ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์

สำนักงานเลขานุการได้พิจารณาทบทวน ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
                       

ปณิธาน           
เป็นหน่วยงานสนับสนุนพันธกิจ
ของคณะเศรษฐศาสตร์ที่เข้มแข็ง เป็นเลิศในการให้บริการ       

พันธกิจ
ดำเนินงานด้านการบริหารและจัดการด้านการศึกษา ตามนโยบายของคณะเศรษฐศาสตร์
พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและระบบสารสนเทศ
            

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุน ประสานงาน และอำนวยความสะดวกสำหรับงานด้านนโยบายของผู้บริหารคณะ

2. เพื่อดำเนินงานด้านงานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานการเงินและบัญชี
งานนโยบายและแผน  งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ และงานพัสดุ
อาคารสถานที่และยานพาหนะ งานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

3. เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ ให้มีศักยภาพความพร้อม
และมีจิตสำนึกรักองค์กรร่วมกัน

 

**

 

Last Updated on Tuesday, 21 May 2013 10:31
 
 

คำรับรองการฏิบัติราชการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday150
mod_vvisit_counterYesterday262
mod_vvisit_counterThis week1597
mod_vvisit_counterLast week1606
mod_vvisit_counterThis month3804
mod_vvisit_counterLast month7521
mod_vvisit_counterSince Jan.2010572918

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.82.93.116
,
Today is: 2018-11-17

web หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง