ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  25 มกราคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

ลำดับที่
สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
หมายเหตุ
1 นางสาวประพิณวดี  ศิริศุภลักษณ์ 500.00 55288633
2 นางมานวิภา อินทรทัต 2,400.00 55288790
3 นางสาวชิดตะวัน ชนะกุล 70,000.00 55288778 เงินยืม
4 นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 500.00 55288655
5 นายธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล 31,611.00 55288730
6 นางอารียา โอบิเดียกวู 44,318.74 55288814
7 นางธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 10,000.00 55288815
8 นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 16,600.00 55288816
9 นายวิษณุ อรรถวานิช 53,601.96 55288817
10 นายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ 28,320.00 55288818
11 นายสุชิน ปลีหะจินดา 21,600.00 55288819
12 นายปรีชา สิทธิกรณ์ไกร 51,300.00 55288820
13 นางขวัญเมือง สุจริต 35,000.00 55280822