ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณสมพิศ โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 12.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
นายธนารักษ์ เหล่าสุทธิ 6,000.00 74402417 26 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
นางเออวดี เปรมัษเฐียร 84,964.00 74402407 20 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
นางสาวปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย 2,188.00 74402405 25 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
นายสมหมาย อุดมวิทิต 63,000.00 74402403 25 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
นายธัญญพงศ์ กำแหงปฏิยุทธิ์ 123,750.00 744023692 26 ต.ค. 64 1 พ.ย. 64
นางสาวอรชส นภสินธุวงศ์ 3,000.00 74402361 15 ต.ค. 64 19 ต.ค. 64
นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล 3,000.00 74402337 23 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64
นายอภิชาต ดะลุณเพธย์ 12,000.00 74402336 29 ก.ย. 64 5 ต.ค. 64
นางสาวชิดตะวัน ชนะกุล 100,000.00 74402306 21 ก.ย. 64 1 ต.ค. 64
นายอภิชาต ดะลุณเพธย์ 10,800.00 74402276 8 ก.ย. 64 10 ก.ย. 64
maltepe escort kurtkoy escort
istanbul escort esenyurt escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort escort şişli escort