ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่เช็คอนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
นางสาวอรชส นภสินธุวงศ์ 6,900.00 62606772 19 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62
นายพุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ 16,000.00 62606800 27 พ.ย.62 9 ธ.ค.62
นายอัครนันท์ คิดสม 9,000.00 62606820 4 ธ.ค. 62 9 ธ.ค.62
นายธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ 10,000.00 62606823 6 ธ.ค. 62 9 ธ.ค.62
นายเรวัตร ธรรมาอภิรมย์ 1,196.00 62606821 3 ธ.ค.62 9 ธ.ค.62
นางวรวรรณ ตุ้มมงคล 3,000.00 62606826 4 ธ.ค.62 9 ธ.ค.62
นางสาวธนพร ขำเถื่อน 14,850.00 62606825 4 ธ.ค. 62 9 ธ.ค.62
สุชาดา หงษ์ทอง 23,000.00 62606824 6 ธ.ค. 62 9 ธ.ค.62