ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่เช็คอนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
นายณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ 80,000.00 62606475 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
นางกนกอร สีมานนท์ 610.00 62606445 5 ส.ค. 62 7 ส.ค. 62
นางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล 1,540.00 62606444 5 ส.ค. 62 7 ส.ค. 62
นางสาวรวิสสาข์ สุชาโต 12,000.00 59077744 4 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62
นายวิษณุ อรรถวานิช 36,000.00 59077758 4 ก.ค. 62 8 ก.ค. 62