ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่เช็คอนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
นางสาวปิยะพรรณ ช่างวัฒนะชัย 25,801.10 62606524 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นางสาวโสมสกาว เพชรานนท์ 25,000.00 62606548 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นายวิษณุ อรรถวานิช 74,246.48 62606550 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นางสาวสุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ 223,000.00 62606551 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นายธนสิน ถนอมพงษ์พันธุ์ 90,000.00 62606553 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นางสาววุฒิยา สาหร่ายทอง 120,000.00 62606554 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นางสาวเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ 10,000.00 62606555 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นายณคุณ ธรณีนิติญาณ 50,000.00 62606556 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นายอรรถพล สืบพงศกร 50,000.00 62606557 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นายพรชัย ศุภวิฑิตพัฒนา 14,761.00 62606522 4 ก.ย.62 5 ก.ย.62
นางสาวรวิสสาข์ สุชาโต 12,000.00 59077744 4 ก.ค.62 8 ก.ค.62