ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณสมพิศ โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 12.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
นายนภสม สินเพิ่มสุขสกุล
4,800.00
74402545 27 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64
นางสาวอรชส นภสินธุวงศ์ 6,000.00 74402546 27 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64
นายรังสรรค์ ปิติปัญญา 21,000.00 74402617 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นายพรชัย ศุภวิทิตพัฒนา 39,118.78 74402618 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางสาวกนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 15,000.00 74402619 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางธนาภรณ์ อธิปัญญากุล 1,218.00 74402620 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางสาววุฒิยา สาหร่ายทอง 25,000.00 74402621 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นายกฤษฎา ศรีสวัสดิ์ 8,025.00 74402623 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นายสง่า จงกลสิริกุลพร 2,450.00 74402624 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นายพัฒนกูล มีศุข 9,900.00 74402625 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางสาวเกสร เฉลิมพักตร์ 10,692.00 74402627 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางสาวชนิตา มหัทธโน 5,250.00 74402628 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางชุติมนต์ แผ้วไพบูลย์ 5,873.11 74402629 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางบุญแก้ว แป้งอ่อน 8,780.40 74402630 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นายสหภูมิ จินดาวิเศษ 2,794.69 78356041 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางบุญมี สุขศรี 4,850.00 78356042 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65
นางสาวปานขวัญ จุนทวิเทศ 4,850.00 78356043 9 ก.พ. 65 10 ก.พ. 65