ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณสมพิศ โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 12.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
นายธนารักษ์ เหล่าสุทธิ  936.00 74402290 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
นางอรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 198,000.00 74402289 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
นางมานวิภา อินทรทัต 18,900.00 74402285 14 ก.ย. 64 15 ก.ย. 64
นายอภิชาต ดะลุณเพธย์ 10,800.00 74402276  8 ก.ย. 64  10 ก.ย. 64
นางเออวดี เปรมัษเฐียร 13,200.00 74402275 8 ก.ย. 64  10 ก.ย. 64
นางสาวปานขวัญ จุนทวิเทศ 16,830.00 74402255 3 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
นางสาวจุมทิพย์ เสนีย์รัตนประยูร 10,800.00 74402253 3 ก.ย. 64 9 ก.ย. 64
นางเออวดี เปรมัษเฐียร 119,380.00 74402217  17 ส.ค. 64  19 ส.ค. 64
สหกรณ์ออมทรัพย์มก. จำกัด (อ.เออวดี) 219,597.49 74402198  13 ส.ค. 64  16 ส.ค. 64
นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล 14,093.36 74402180  5 ส.ค. 64  16 ส.ค. 64
น.ส.วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 3,600.00 71719685  7 มิ.ย. 64  11 มิ.ย. 64
maltepe escort kurtkoy escort
istanbul escort esenyurt escort şirinevler escort beylikdüzü escort avcılar escort escort şişli escort