ตรวจสอบเช็คสั่งจ่าย รายบุคคลภายในคณะ

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่ไปรับด้วยตนเอง
2. สำเนาบัตรประจำตัวของท่านและของผู้รับมอบฉันทะ

 

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่เช็คอนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
นางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล 80,000.00 65521966 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นายกัมปนาท วิจิตรศรีกมล 14,400.00 65521988 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นางสาวเพ็ญพร เจนการกิจ 9,000.00 65521989 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นางสาวประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 43,200.00 65521990 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นายอิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ 12,000.00 65521991 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นายณัฐพล พจนาประเสริฐ 7,200.00 65521992 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นางเออวดี เปรมัษเฐียร 190,656.71 65521973 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
นายธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ 34,381.00 65521971 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63