รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 พฤษภาคม  2564 เวลา 9.00-12.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
เลข Invoice จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 3,556.68 7179428 19 ก.พ. 64 25 ก.พ. 64
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน ธันวาคม 2563 3,743.98 71719491 11 มี.ค. 64 12 มี.ค. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด DS6402/00092-93 3,588.00 71719533 25 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด DS6403/00059 DS6403/00064 11,930.00 71719555 30 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 6189 1,908.00 71719558 30 มี.ค. 64 1 เม.ย. 64
บริษัท เวิลด์ แพลนท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 6403010 18,020.00 71719568 5 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 001-103-21-00162296 001-102-21-00162311 11,744.80 71719569 5 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด TWSE2103034 7,632.00 71719570 5 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64
บริษัท พี ฮอนเน็ท จำกัด P21000047 81,620.00 71719580 9 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6425576 50,159.20 71719581 9 เม.ย. 64 16 เม.ย. 64
บริษัท ฤทธิ์ เพสท์คอนโทรล จำกัด BIL-2021-0302 9,540.00 71719603 26 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน มกราคม 2564 3,406.90 71719604 26 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6403-0277 146,916.00 71719608 29 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64
บริษัท ไอที ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด IV2103020 90,614.10 71719609 29 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64
บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด SI2104008682 2,980.00 71719610 29 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 124/6175,122/6058 5,450.00 71719611 29 เม.ย. 64 30 เม.ย. 64