รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  27 สิงหาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่อนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 126200250 500.00 62606485 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท แอร์โค จำกัด 2601047790 10,017.00 62606484 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 164/8179 10,494.00 62606483 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท เอสที ดีไซน์ แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด 4,770.00 62606482 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท ไอเคนเน็กซ์ จำกัด IV2019-0273 4,505.00 62606481 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด TWSE1907084 5,300.00 62606480 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 3057 385,840.00 62606479 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จำกัด BL2019070013 24,779.62 62606478 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) IV19070229 3,922.00  62606477 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) C108-0024774/62,117941 14,524.60 62606476 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท ปลาชุม จำกัด IVDO19/0001 59,360.00 62606471 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท พรพรหม พาณิชย์ จำกัด A0145/62 19,811.40 62606470 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 11901473 6,201.00 62606469 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 5664 2,544.00 62606468 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 2219191 5,091.96 62606467 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท แอส เอส พี สยาม อินเตอร์เทรด จำกัด IV6207/112 37,100.00 62606466 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท พ็อพ โปรเจค จำกัด INV6207101 86,496.00 62606465 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษรัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด(มีค่าปรับ 1,097.16บาท) IV620653 129,280.37 62606464 15 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62
บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด IV6206/2037 20,776.00 62606397 11 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จำกัด BL2019050061 16,667.44 62606398 11 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
บริษัท โซลูชั่น บี จำกัด SB62/00036 28,673.00 62606401 15 ก.ค. 62
บริษัท คิโน๊ะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด INV19050216 1,283.04 62606403 11 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด 6206497 19,281.40 62606404 11 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 18,252.00 62606385 10 ก.ค. 62 15 ก.ค. 62
บริษัท คิโน๊ะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด INV19040183 1,099.49 59077813 21 มิ.ย. 62 1 ก.ค. 62
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) C108-0017635/62 13,577.21 59077717 10 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62