รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  24 มีนาคม 2563 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่อนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด IVS6302001 115,014.95 65522138 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด INV 63010063,63010031 349,849.53 65522137 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด INV202002001 18,083.60 65522134 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท แมกกาซีน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด MITH2020/01/013 17,504.19 65522133 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 63/02346 4,459.21 65522132 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จำกัด BL2020010031 30,981.68 65522131 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) SI2001076422 22,321.18 65522130 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด IV 6301000307 61,215.00 65522129 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท เลิฟ เมเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด 63-1001 92,750.00 65522128 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6301-0082 146,916.00 65522127 25 ก.พ.63 2 มี.ค.63
บริษัท ไอ แคม พลัส จำกัด BL2020010002 29,680.00 65522105 14 ก.พ.63 18 ก.พ.63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กมล เทคโนโลยี แอนด์ ซายน์ INK2001/009 3,975.00 65522074 3 ก.พ.63 4 ก.พ.63
บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด REP19-03023 3,295.54 65522069 3 ก.พ.63 4 ก.พ.63