รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อรับเช็คของท่านได้ที่

งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณสมพิศ โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5717
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ****
คณะเศรษฐศาสตร์ขอปรับเปลี่ยนวันและเวลาในการติดต่อขอรับเช็ค
โดยติดต่อขอเข้ารับเช็คเฉพาะ วันจันทร์ , วันพุธ และวันศุกร์   เวลา 9.30-12.00 น.
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2565

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
จำนวนเงิน เลขที่เช็ค เลขที่ Invoice วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 1,298.00 74402596 138/6878 138/6876 17 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 16,068.00 74402594 DS6412/00056/00022/00104/00095 DS6411/00045 17 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2,804.91 74402593 เดือน ตุลาคม 2564 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3,903.98 74402589 2021/11294-95 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด 530.00 74402588 TWSE2111145 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด 23,166.30 74402587 IV64120220 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท ไอ แคม พลัส จำกัด 31,800.00 74402586 BL2021120004 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด 20,246.00 74402585 64-1201 64-1101 13 ม.ค. 65 18 ม.ค. 65
บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 495,020.00 74402536 5731-920006027 21 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 31,223.36 74402533 001-103-21-00699653 21 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2,859.29 74402530 เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 21 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 2,479.00 74402529 138/6881 /6771 21 ธ.ค. 64 28 ธ.ค. 64
บริษัท ไอที ซัพพลาย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 5,806.82 74402516 IV2109023 20 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64
บริษัทเอสอาร์พีแบตเตอรี่ จำกัด 18,656.00 74402515 INV21100804 20 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 1,967.00 74402513 134/6661/6624 20 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64
บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด 34,673.26 74402511 J21-0299-0314-0300 20 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64
บริษัท เออแบน แอสเสต เซอร์วิส จำกัด 6,148.00 74402510 BL2021060002 20 ธ.ค. 64 21 ธ.ค. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 66,107.00 74402509 DS6410/00003 DS6411/00101/00110/00108/00118 15 ธ.ค. 64 17 ธ.ค. 64
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 2,892.53 74402492 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 9 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64
ร้าน ซี ที ก๊อปปี้ 3,817.00 74402477 134/6698,136/6772/6788 3 ธ.ค. 64 9 ธ.ค. 64
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 26,003.00 74402476 DS6411/00069/00090/00033/00026,DS6410/00013 3 ธ.ค. 64 9 ธ.ค. 64
บริษัท สยามบริหาร จำกัด 5,247.00 74402468 BL202110001 3 ธ.ค. 64 9 ธ.ค. 64