รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  23 ธันวาคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่อนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัย เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส 167/8327 110,494.00 62606817 4 ธ.ค.62 9 ธ.ค. 62
บริษัท คิโน๊ะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จำกัด INV 19110012 4,285.71 62606818 4 ธ.ค.62 9 ธ.ค. 62
บริษัท มายโปร เซอร์วิส จำกัด (ค่าปรับ 1,195.96 บาท) MYH62/11-00010 128,790.00 62606827 6 ธ.ค.62 9 ธ.ค. 62
บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จำกัด BL2019090049 46,030.50 62606828 6 ธ.ค.62 9 ธ.ค. 62
บริษัท นิปปอนเคมีคอล จำกัด IV6210324 8,056.00 62606829 6 ธ.ค.62 9 ธ.ค. 62
บริษัท อินโนโวเทรดดิ้ง จำกัด IV621000080 65,402.00 62606790 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6210-0777 146,916.00 62606791 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ซิลเลอร์ เซอร์วิส PS-IV0589 8,480.00 62606792 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด INV-62110018 10,600.00 62660793 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) SII910074936,SII910073082 15,045.25 62606794 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 62/16432 3,710.00 62606795  22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท พนาทัศน์ จำกัด 003/100062 960,850.75 62606804  22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระพันแบตเตอรรี่ IV62-01345 18,656.00 62606805 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 9150007344 14,310.00 62606806 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท อัครเทรดดิ้ง จำกัด IV62100132 5,830.00 62606808 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 176200172 43,200.00 62606809 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62