รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  27 มกราคม 2563 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่อนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6211224 2,860.94 65521986 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท ซีโอแอล จำกัด(มหาชน) SI1911091623 5,781.52 65521984 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไพบูลย์ไลท์ติ้ง 004/0154 14,204.00 65521983 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท เอสเคพี เอ็นเนอร์จี จำกัด 02-120007 7,589.60 65521982 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท พีเอสไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด INV2019120002 16,006.00 65521981 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6211-0879 146,916.00 65521980 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท มายโปร เซอร์วิส จำกัด(มีค่าปรับ 1,011.50 บาท) MYH62/12-00016 128,790.00 65521979 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท พีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด IV1913300 46,640.00 65521974 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2019/09141 9,745.80 65521968 13 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63
บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด 6212259 7,208.00 62606875 20 ธ.ค.62 23 ธ.ค. 62
บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด IV6200827 2,120.00 62606848 16 ธ.ค.62 18 ธ.ค. 62
บริษัท แอร์โค จำกัด 2601050251 10,217.34 62606835 13 ธ.ค.62 16 ธ.ค. 62
บริษัท คิโน๊ะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จำกัด INV 19110012 62606818 9 ธ.ค. 62
บริษัท นิปปอนเคมีคอล จำกัด IV6210324 8,056.00 62606829 9 ธ.ค. 62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาระพันแบตเตอรรี่ IV62-01345 18,656.00 62606805 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 9150007344 14,310.00 62606806 22 พ.ย. 62 3 ธ.ค. 62