รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  25 มกราคม 2562 ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่
สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
ภาษี
1 บริษัท โตโยต้า กรุงไทย จำกัด REP18-02252 6,679.59 55288672
2 บริษัท พี.เอส.ไอ.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2018/07944 , 2018/07909 16,502.45 55288754
3 บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด QU6102056 1,590.00 55288795
4 นายสาย แสนสวนจิต 8,200.00 55288796
5 บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 5518 13,356.00 55288798
6 บริษัท อินโนโว เทรดดิ้ง จำกัด 923 61,946.40 55288799
7 บริษัท ไทยทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3000015628 2,650.00 55288800
8 นายณรงค์ กิจพฤกษ์ 8,000.00 55288802
9 บริษัท คลีนิคสุขภัณฑ์ จำกัด 9127 8,713.20 55288767
10 บริษัท อัครเทรดดิ้ง จำกัด IV6111134 3,710.00 55288768
11 บริษัท ลีเรคโก(ประเทศไทย) จำกัด 2350063 3,740.74 55288769
12 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์(ประเทศไทย) จำกัด INV18090524 2,508.16 55288771
13 นายณรงค์ กิจพฤกษ์ 49,500.00 55288774
14 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 48,184.00 55288681
15 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 13,887.90 55288682