รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่  22 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ (ชื่อบนเช็ค)
เลขที่ invoice
จำนวนเงิน
เลขที่เช็ค
วันที่อนุมัติ
วันที่ลงประกาศ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี แอล โซลูชั่น 022/1054 29,468.00 65522364 2 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63
บริษัท ธนสรณ์วิศวกรรม จำกัด 5915 5,406.00 65522365 2 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63
บริษัท ออวิด้า จำกัด IV6305005 151,368.00 65522366 2 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2020/07020 2,484.59 65522367 2 มิ.ย.63 4 มิ.ย.63
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ IV20008220 10,700.00 65522359 26 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
บริษัท วีอาร์พี(2019) หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด 01/138 10,600.00 65522350 22 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
บริษัท เลิฟ เมเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด 63-4001 19,080.00 65522349 22 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6304-0348 146,916.00 65522348 22 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด IN 6304-032 115,014.95 65522347 22 พ.ค.63 1 มิ.ย.63
บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด IV630414-0001 14,840.00 65522322 13 พ.ค.63 14 พ.ค.63
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) 576/103-20-00166821 15,329.72 65522306 8 พ.ค.63 12 พ.ค.63
บริษัท เซฟไลฟ์ อาร์.โอ.เทค(1999) จำกัด 266 9,169.00 65522309 8 พ.ค.63 12 พ.ค.63
 บริษัท พี เอส วิฮิเคิล เทค จำกัด A200300054 61,480.00 65522279 24 เม.ย.63 5 พ.ค.63