รายการเช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท/ห้าง/ร้าน

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้สั่งจ่ายเช็คในนามของบริษัท/ห้าง/ร้าน ดังรายละเอียดที่ปรากฏข้างท้ายนี้แล้ว ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อของรับเช็คของท่านได้ที่

งานบัญชีและการเงิน สำนักงานเลขานุการคณะ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อคุณรุจาภา โทรศัพท์ 02-579-9579 ต่อ 5719
ตั้งแต่เวลา 9.30 น – 15.00 น.

****  รับได้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-15.00 น.  ยกเว้นวันหยุดราชการ  ****

โปรดเตรียมเอกสารในการรับเช็ค ดังนี้
1. หนังสือมอบอำนาจจากบริษัท/ห้าง/ร้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
3. ใบเสร็จรับเงิน พร้อม ใบกำกับภาษี ฉบับจริง
4. จำนวนเงินหน้าเช็ค ได้ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 1 (ก่อน vat 7%) เรียบร้อยแล้ว

สั่งจ่ายในนามของ(ชื่อบนเช็ค)
ลขที่ Invoice จำนวนเงิน เลขที่เช็ค วันที่อนุมัติ วันที่นำเช็คขึ้นระบบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มนุชาซัพพลายส์ INV63/7/009 13,483.20 69071512 31 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท ทวีทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด TWSE2007061 38,160.00 69071511 31 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 6317696 33,032.78 69071510 31 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท เคพี อินโนเวชั่น จำกัด BL2020060027 21,178.80 69071499 24 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท ไฮคลาส อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด INVS6307001 115,014.95 69071498 24 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท เลนโซ่ อินเตอร์เทรด จำกัด INV63060028/63080063 230,584.67 69071497 24 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท ออวิด้า จำกัด IV6306014 158,576.00 69071496 24 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด INV202007003 6,572.00 69071480 17 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท อัครเทรดดิ้ง จำกัด IN6306066 2,332.00 69071478 17 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท รักษาความปลอดภัย ศรีธนาเลิศ อินเตอร์การ์ด จำกัด DN6306-0525 146,916.00 69071477 17 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท เลิฟ เนเจอร์ การ์เด้นส์ จำกัด 63-6001 19,080.00 69071476 17 ก.ค.63 3 ส.ค.63
บริษัท พี เอส ไอ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 63/08094 , 2020/07593 4,935.79 69071467 10 ก.ค.63 16 ก.ค. 63
บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จำกัด INV202006011 18,515.33 69071464 10 ก.ค.63 16 ก.ค. 63
บริษัท ร่มฉัตรอาภา จำกัด IV6306/1679 31,164.00 69071443 3 ก.ค.63 8 ก.ค.63
บริษัท แอร์โค จำกัด 2601054345 10,217.34 69071445 3 ก.ค.63 8 ก.ค.63
บริษัท ไทยเสรีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด IV6300393 2,120.00 65522447 1 ก.ค.63 2 ก.ค.63
บริษัท แคเรียร์(ประเทศไทย) จำกัด 9150009090 11,766.00 65522444 1 ก.ค.63 2 ก.ค.63