ฐานข้อมูลสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ โดยงานแผนและพัฒนาองค์กรได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านบริหารจัดการ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนี้