งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

มีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง ควบคุม ดูแลการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาโดยวิธีต่างๆ และการแลกเปลี่ยน เก็บรักษา พร้อมทั้งทำทะเบียนวัสดุและครุภัณฑ์ สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การเช่า การจำหน่าย โดยวิธีการโอน ขาดทอดตลาดระเบียบพัสดุ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รายละเอียดพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาและบุคลากร กำหนดมาตรฐาน รหัสครุภัณฑ์ ออกรหัสครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานคณะเศรษฐศาสตร์ ให้เป็นไปตามระเบียบการพัสดุ เสนอความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อพัสดุ ให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการและให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งชี้แจงและตอบปัญหาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ของคณะให้มีประสิทธิภาพ

2.หน่วยบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ภายในของคณะเพื่อประกอบกิจการร้านค้า ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินของคณะ

3.หน่วยอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาในด้านซ่อมแซม อาคารสถานที่ ประสานงานกับสำนักกายภาพของมหาวิทยาลัยในเรื่องการปรับปรุงต่อเติมสถานที่ จัดเตรียมและให้บริการสถานที่ การรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนด้านสาธารณูปโภค

4.หน่วยยานพาหนะ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการจัดรถรับ-ส่งบุคลากรของคณะทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.หน่วยซ่อมบำรุง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และเครื่องจักรต่างๆ ของคณะให้อยู่ในภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ