งานบริการการศึกษา

เป็นหน่วยงานประสานงานการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาต่างๆ สนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ การจัดสรรนิสิตให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำนิสิต ในด้านการศึกษา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ กิจการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยทะเบียนและประมวลผลการศึกษาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานรับ นิสิตใหม่ การลงทะเบียนเรียนของนิสิต การจัดเก็บแฟ้มทะเบียนนิสิต รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวกับนิสิต ประกาศผลคะแนน ส่งใบรายงานผลคะแนน การขอจบการศึกษาทำหน้าที่ประสานงานและรับผิดชอบการประเมินผลอาจารย์โดยนิสิต จำแนกตามรายวิชาเรียนและอาจารย์ผู้สอน ประมวลผลข้อมูลและสรุปผลข้อมูลในระดับคณะ ภาควิชา และอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานด้านการเรียนการสอน การขอเปิดหลักสูตร/วิชาใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร การเสนอรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบไล่ในส่วนของคณะ การจัดตารางเรียนและตารางสอบไล่ การจัดประชุม สัมมนาและโครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม การประชาสัมพันธ์แหล่งงานให้นิสิตและประสานงานกับบริษัท ธนาคาร ห้างร้าน ในการรวบรวมส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลแล้วให้หน่วยงานดังกล่าว ตลอดจนประสานงานในการสอบสัมภาษณ์สมัครงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.หน่วยกิจกรรมนิสิต ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต รวบรวมและบันทึกข้อมูลในใบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต ประสานงานการขอทุนนิสิตและทุนพัฒนาอาจารย์ บริการเกี่ยวกับการฝึกงานของนิสิต จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีสุดท้ายเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวเข้าสู่อาชีพรวมถึงจัดอบรมการเตรียมตัวในการสมัครงานและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ ปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาการโสตทัศนศึกษา เช่นการควบคุมและใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง เครื่องฉาย คอมพิวเตอร์ ดูแลบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ จัดเตรียมวัสดุและควบคุมการผลิตวัสดุที่ใช้ในการจัดแสดงการบรรยาย เช่น ฟิล์ม สไลด์ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ สคริปต์ การบันทึกภาพและเสียงกิจกรรมต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้งานด้านโสตทัศนูปกรณ์

5 ห้องสมุดพิทยาลงกรณ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในหน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการเป็นแหล่งจัดรวบรวมจัดเก็บและให้บริการความรู้ ข่าวสาร ข้อมูลในสาขาเศรษฐ ศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย ภายในคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานการศึกษาในมหาวิทยาลัยให้คงไว้ในระดับสากล

6 หน่วยการศึกษานานาชาติ เป็นหน่วยงานให้บริการด้านการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีการจัดหลักสูตาการศึกษานานาชาติ และมีการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการและโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างนิสิตและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รวมถึงเป็นศูนย์บริการนิสิตด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างครบวงจร