งานอำนวยการและทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานในด้านต่างๆ เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานจัดระบบ งานจัดพิมพ์ งานแจกแจงเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลสถิติ มีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยสารบรรณ ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และงานพิมพ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบหนังสือ บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การพิมพ์หนังสือ การทำสำเนาหนังสือเอกสารต่างๆ ด้วยเครื่องอัดสำเนา หรือเครื่องถ่ายเอกสาร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.หน่วยการเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลต่างๆ เป็นหน่วยประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครงาน การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การจัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการของบุคลากร การดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร การลาออกจากราชการ การตรวจสอบวันลาประเภทต่างๆ การจัดทำหนังสือรับรอง การจัดทำข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจของผู้บริหาร และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.หน่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดโครงการหรือกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เช่น งานประเพณีวันปีใหม่ งานประเพณีวันสงกรานต์ งานเฉลิมพระชนมพรรษา งานเกษียณอายุราชการ ฯลฯ ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงานทางวิเทศสัมพันธ์เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา การต่างประเทศ การร่างหนังสือโต้ตอบต่างประเทศ การแปลเอกสารต่างประเทศ การดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับงานทางวิเทศสัมพันธ์ การให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนการเตรียมการต้อนรับอาคันตุกะ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง