งานแผนและพัฒนาองค์กร

งานแผน

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีฝ่ายระบบบัญชี 3 มิติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ การเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติปรับแผนของหน่วยงานย่อย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานย่อย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2.หน่วยวางแผนพัฒนา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขานุการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน

3.หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเงินงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวการยืนยันอัตรากำลัง จัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายปี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเป็นรายไตรมาส รายงานผลเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแผ่นดินเป็นรายไตรมาส ติดต่อประสานงานกับกองคลัง กองแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.หน่วยวิจัยสถาบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามแผนงานเป็นรายปี

งานพัฒนาองค์กร

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ บริหารความเสี่ยง และ ประเมินผู้บริหาร ทั้งภายในสำนักงานเลขานุการคณะและภายในคณะ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าที่ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของคณะฯ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินการและประสานงานการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อยของคณะ ระดับมหาวิทยาลัย สกอ. สมศ. และ กพร. การกำหนดดัชนีตรวจสอบและดัชนีประเมินของคณะ ให้แก่หน่วยงานภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลและเอกสาร เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ตนเอง (SAR) ทั้งของสำนักงานเลขานุการและของคณะฯ เพื่อรับการประเมิน ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานเพื่อจัดทำรายงานประจำปีของคณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพของคณะ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่มอบหมาย

2.หน่วยสารสนเทศ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ หรือเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น อีกทั้งยังควบคุมดูแลในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์คทั้งภายในหน่วยงาน และภายในคณะเศรษฐศาสตร์คอยให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ ติดต่อบริษัทและตรวจสอบสเป๊กของครุภัณฑ์เบื้องต้นของเสนอฝ่ายพัสดุจัดซื้อต่อไป ทั้งนี้ยังดูแลในเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ของคณะ และดูและเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์และสำนักงานเลขานุการคณะฯ ทั้งนี้ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศของคณะฯ

3.หน่วยประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ทางด้านข่าวสาร ประสานงานรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงาน การรับสมัครงาน การประชุมสัมมนา แจ้งกำหนดการในเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บไซต์คณะฯ เว็บไซต์ปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเว็บสำนักงานเลขานุการ นอกจากนี้ยังสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านป้ายไฟวิ่งอิเล็กทรอนิกส์

4.หน่วยบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ เพื่อการควบคุมการบริหารงานภายในคณะ ให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะฯ มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษา การป้องกัน และลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตแลเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.หน่วยประเมินผู้บริหาร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์ ดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบประเมินผล วิเคราะห์ และสรุปเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร