งานนโยบายและแผน

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้

1.หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ประจำปีฝ่ายระบบบัญชี 3 มิติ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินรายจ่าย งบประมาณเงินรายได้ การเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงรายการ ตรวจสอบการเสนอขออนุมัติปรับแผนของหน่วยงานย่อย ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานย่อย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

2.หน่วยวางแผนพัฒนา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะ และแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขานุการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริการวิชาการแก่สังคม และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน

3.หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง การขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานเงินงบประมาณ และลูกจ้างชั่วคราวการยืนยันอัตรากำลัง จัดทำแผนปฏิบัติงานเป็นรายปี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเป็นรายไตรมาส รายงานผลเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีงบประมาณแผ่นดินเป็นรายไตรมาส ติดต่อประสานงานกับกองคลัง กองแผนงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.หน่วยวิจัยสถาบัน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผน และสรุปผลแผนการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามแผนงานเป็นรายปี

บุคลากร

วนิดา กมลจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
หัวหน้างานนโยบายและแผน
ภายใน 1538 ต่อ 5714
Mail : fecowdk@ku.ac.th
จารุพรรณี  คณโฑเงิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภายใน 1538 ต่อ 5703